Beckman Coulter Czech Republic (Czechia)

Beckman Coulter Office in Prague

Beckman Coulter Česká republika s.r.o.
Radiová 1
102 27 Praha 10 – Hostivař, Czech Republic
Phone: +420 272 017 999
Fax: +420 272 017 385
Email: lsr-czech@beckman.com
Email: beckman.cz@beckmancoulter.com

 

Service Hotline CZ and Technical Support

Beckman Coulter Česká republika s.r.o.
Murmanská 1475/4
100 00 Praha 10 – Vršovice
Phone: +420 272 017 888
Email: servis.cz@beckman.com

Client Services (orders) CZ

Beckman Coulter Česká republika s.r.o.
Murmanská 1475/4
100 00 Praha 10 – Vršovice
Phone: +420 272 017 444 | +420 603 435 429
Fax: +420 272 017 385
Email: cas.cz@beckman.com

Contact Us


앞으로 벡크만쿨터사의 웹 세미나, 제품 및 서비스에 대한 정보를 제공 받겠습니다. 이 양식을 제출함으로써 벡크만쿨터의 개인정보 보호정책이용약관 이용약관을 검토하고 동의하였음을 확인합니다. 또한 개인정보에 대한 선택사항을 벡크만쿨터의 개인정보 취급방침 에 따라 처리하는 것에 동의합니다.